Kiku 3105

Kiku 3105

C6 (SHINY BLACK) 
C6-3 (BLACK/BURGUNDY)