KIKU 3112

KIKU 3112

C6 (SHINY BLACK) 
C8 (SHINY BROWN)